Ile kosztuje certyfikat ATEX?

Dyrektywa ATEX oraz współistniejący z nią certyfikat dedykowane są dla przedsiębiorstw, które w ramach swojej działalności korzystają z urządzeń i sprzętu przeznaczonych do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem. Ze względu na ryzyko, z jakim wiąże się praca w takiej atmosferze oraz konieczność dostosowania obiektu, urządzeń i pracowników do zwiększonego ryzyka wybuchu, przedsiębiorstwa muszą zobowiązać się do przestrzegania ścisłych norm unijnych w formie dyrektywy ATEX. Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zgodność z wymogami dyrektywy jest obowiązkowe i daje gwarancję łatwiejszego wprowadzenia produktów przeznaczonych do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem na rynek polski i europejski.

Czym jest certyfikat ATEX i kiedy należy go zdobyć?

Certyfikatem ATEX objęte są urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem, a więc wszelkie wyroby zapewniające bezpieczeństwo w miejscu pracy, urządzenia sterujące i kontrolujące oraz różnego rodzaju urządzenia elektryczne i nieelektryczne oraz komponenty.

Certyfikacja odbywa się na podstawie wymogów wprowadzonych przez dyrektywę 94/9/WE oraz 2014/34/UE, przy czym ta druga jest nowszą wersją dyrektywy ATEX i obowiązuje od 2016 roku. Urządzenia, które pojawiły się w użytku przed tą datą i są zgodne ze starszą wersją dyrektywy ATEX nie wymagają ponownej certyfikacji.

Jak wskazuje dyrektywa 2014/34/UE (ATEX), producent ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność swoich produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, w tym za wszystkie rozwiązania techniczne i komponenty jakie zastosuje do ich wytworzenia. Każdy element podlega obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami ATEX dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie projektowania i budowy urządzeń przeznaczonych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem.

Kto wydaje certyfikaty ATEX?

Do wydawania certyfikatów ATEX uprawnione są wyłącznie jednostki certyfikujące posiadające odpowiednią akredytację. Koszt uzyskania certyfikatu jest uzależniony bezpośrednio od przebiegu procesu certyfikacji, w tym liczby produktów, elementów i technik produkcyjnych podlegających weryfikacji i ocenie. Decydując się na współpracę z akredytowaną jednostką certyfikującą przedsiębiorstwo otrzymuje indywidualną wycenę usługi, a upewniając się wcześniej że produkt spełnia wszystkie wymagania normy i że jednostce certyfikującej zostanie dostarczona pełna dokumentacja niezbędna do oceny i przyznania certyfikatu, może maksymalnie skrócić proces oczekiwania na potwierdzenie zgodności z normą. Certyfikat ma potwierdzić bezpieczeństwo produktów pracujących w otoczeniu zagrożonym wybuchem, a także upewnić się że produkt trafiający do takiej strefy będzie bezpieczny dla ludzi, otoczenia i środowiska. Uzyskanie stosownego certyfikatu dopuszczającego go do sprzedaży jest inwestycją, bez której trudno myśleć o zaistnieniu na rynku krajowym i europejskim.
Dyrektywa ATEX

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu ATEX

Producent samodzielnie odpowiada za identyfikację dyrektyw, jakie mają zastosowanie dla jego produktu i to on jest odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny zgodności produktu z założeniami dyrektywy.

Jednocześnie jednak, aby uzyskać certyfikat ATEX dopuszczający produkt na rynek krajowy i europejski, producent powinien poddać się badaniu i certyfikacji przeprowadzonej przez uprawnioną do tego Jednostkę Notyfikowaną, która zweryfikuje produkt pod kątem zgodności z wymogami ATEX. Certyfikacja przeprowadzana jest dla reprezentatywnej próbki produktów i ich projektów.

Podstawą przeprowadzenia procesu certyfikacji są przeprowadzone przez akredytowaną jednostkę certyfikującą odpowiednich badań, oceny dokumentacji oraz weryfikacji, czy produkt został wyprodukowany zgodnie z załączoną dokumentacją oraz wymogami dyrektywy. Dodatkowo, podczas badania kontrolowana jest zgodność wszystkich elementów składowych produktu odpowiednio dla obowiązujących standardów. Celem prowadzonej analizy certyfikacyjnej jest również weryfikacja, czy przyjęte rozwiązania techniczne i metody pracy są zgodne z założeniami dyrektywy, a jeśli produkt jest przeznaczony do używania z innymi wyrobami, czy połączenie takie będzie w dalszym ciągu spełniało normę ATEX.

Jeśli produkt jest zgodny z wymogami normy ATEX i może uzyskać certyfikat, producent może wydać Deklarację Zgodności UE i umieścić znak CE na produkcie i posługiwać się nim podczas dystrybucji produktu na rynek krajowy i europejski. Wszystkie urządzenia, które są zgodne z dyrektywą i posiadają certyfikat ATEX muszą być oznaczone znakiem zabezpieczenia przeciwwybuchowego Ex oraz cechami oznaczenia zgodnie z wymogami ATEX.