Kto powinien się starać o uzyskanie certyfikatu ECM?

Certyfikat ECM dotyczy przypisania podmiotów dla danego pojazdu, który porusza się po torowiskach kolejowych i będzie odpowiedzialny za utrzymanie jego stanu technicznego. ECM uznaje takowy podmiot za kompetentną organizację, która będzie zdolna i odpowiedzialna za zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego, do utrzymania pojazdów kolejowych zgodnie z ich dokumentacją oraz obowiązującymi obecnie przepisami wydanymi przez organy państwowe. Dla organizacji chcącej zajmować się obsługą techniczną danej floty pojazdów kolejowych, uzyskanie certyfikatu ECM jest bardzo ważne, ponieważ pozwala legalnie działać w tym zakresie. Takie rozwiązanie pozwala na przypisywanie i nadawanie odpowiedzialności danym organizacjom za utrzymanie pojazdów kolejowych w sposób jednoznaczny oraz transparentny, co wpływa na bezawaryjną i bezpieczną eksploatację maszyn.

Jak uzyskać certyfikat ECM?

Aby uzyskać takowy certyfikat należy udać się z odpowiednimi dokumentami do Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA). Podmioty, które są zobowiązane do zapewniania sobie organizacji odpowiedzialnej za utrzymanie stanu technicznego podlegają obowiązkowi certyfikacji na zasadach, które określone są w rozporządzeniu. Organy certyfikujące podlegają kontroli ERA, a wystawiony certyfikat jest ważny na terenie całej Unii Europejskiej.

Autoryzowane punkty, które umożliwiają uzyskanie certyfikatu, wykonania testów oraz inspekcji muszą posiadać akredytację w zakresie certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów kolejowych. Muszą one także dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie oceny systemów kolejowych oraz analizie ewentualnego stanu technicznego pojazdów.

Certyfikacja dotyczy najczęściej takich obszarów jak np. pojazdy szynowe, sygnalizacja oraz systemy sterowania, energia oraz cała infrastruktura kolejowa.

Etapy certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów kolejowych

Istnieje kilka podstawowych kroków, które należy spełnić podczas starań o certyfikację dla odpowiedzialności za pojazdy kolejowe. Wnioskując o ECM można wyróżnić kilka kroków. Pierwszym z nich będzie przyjęcie wniosku o certyfikację oraz dokumentów, które potwierdzają spełnienie wymogów i wszelkich procedur wynikających z rozporządzenia. Drugim krokiem jest przegląd wniosku oraz dokumentacji przez wykwalifikowane osoby odpowiedzialne za cały proces certyfikacji. Kolejno następuje weryfikacja spełnienia wymogów technicznych określonych w przepisach. Końcowo po uzyskaniu pozytywnych wyników, otrzymuje się decyzję oraz jej uzasadnienie o udzieleniu certyfikatu ECM bądź jego odmowie. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż certyfikat ECM ważny jest przez okres pięciu lat od daty jego utrzymania, pod warunkiem realizacji corocznych audytów dotyczących kontroli technicznych i spełnienia wymogów wynikających z przepisów.

Kto może wnioskować o ECM?

O certyfikację ECM mogą wnioskować takie podmioty jak np. przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy infrastruktury, dysponenci, dostawcy usług oraz producenci maszyn i elementów systemu kolejowego. Każde przedsiębiorstwo, które pragnie działać w legalny sposób powinno starać się o uzyskanie takiego dokumentu. Nie jest to skomplikowany proces, jednakże należy się do niego odpowiednio przygotować, ponieważ obowiązujące przepisy wynikające z rozporządzenia instytucji państwowych są dość rygorystyczne.

Wynika to głównie ze względu na chęć utrzymania torowisk oraz pojazdów i systemów kolejowych w jak najlepszej kondycji technicznej, z wykluczeniem występowania drobnych jak i poważniejszych usterek.

ECM

Co daje uzyskanie certyfikatu ECM?

Poprawne przejście całego procesu certyfikacji przez dany podmiot pozwala na jej uzyskanie oraz stanie się akredytowanym „dozorcą” stanu technicznego systemów oraz pojazdów kolejowych w danym miejscu. Jest to bardzo ważne, ponieważ tylko w ten sposób można dokonać kompleksowych kontroli stanu technicznego pojazdów, torowisk oraz systemów służących do komunikacji i transportu kolejowego. Warto jednak odpowiednio przygotować się do procesu certyfikacji, ponieważ jest on niezwykle rygorystyczny. Wynika to ze względów bezpieczeństwa oraz chęci zminimalizowania ryzyka występowania usterek i niebezpiecznych sytuacji.

Uzyskanie ECM to gwarancja poprawności wykonywanych działań przez dany podmiot oraz zwiększona odpowiedzialność za wykonywane prace konserwacyjne i przeglądy techniczne. Warto wiedzieć, że certyfikat ECM jest ważny przez 5 lat od jego uzyskania, najczęściej pod warunkiem wykonywania regularnych, corocznych audytów bezpieczeństwa w miejscu działania organizacji. Pozwala to na utrzymanie odpowiedniego poziomu stanu technicznego pojazdów kolejowych oraz wszelkiego osprzętu związanego z ich funkcjonowaniem.