Zero waste – jak gospodarka o obiegu zamkniętym przyczynia się do walki ze zmianami klimatycznymi?

Zero waste to koncepcja opierająca się na niemarnowaniu zasobów i ograniczeniu produkcji odpadów. Zwraca uwagę na takie problemy, jak nadmierna konsumpcja, niekontrolowane wytwarzanie śmieci oraz brak ich segregowania i przetwarzania. 

Wdrożenie założeń zero waste w firmie zakłada prowadzenie działalności w taki sposób, by stanowiła ona jak najmniejsze obciążenie dla środowiska naturalnego. 

Dlaczego współczesne firmy muszą wdrażać rozwiązania z zakresu zero waste? 

Rozwiązania z zakresu zero waste stanowią istotny element jednej z głównych strategii działań proekologicznych, czyli zrównoważonego rozwoju. Koncepcja ta zakłada troskę o planetę i jakość powietrza oraz wody poprzez zaprzestanie marnotrawstwa zasobów. Silnie negatywny wpływ na środowisko naturalne mają nie tylko emitujące duże ilości zanieczyszczeń fabryki i zakłady produkcyjne, lecz także firmy zorientowane na pracę biurową. 

W epoce szybko postępujących zmian klimatycznych wdrożenie rozwiązań z zakresu zero waste i podjęcie działań na rzecz ochrony planety stanowi obowiązek każdego przedsiębiorstwa. Potwierdza to przyjęta w 2015 roku przez wszystkie państwa członkowskie agenda ONZ, określająca siedemnaście celów zrównoważonego rozwoju, które mają zostać osiągnięte do 2030 roku. 

Rozwiązania z zakresu zero waste 

Zasady z zakresu zero waste zostały przedstawione w postaci odwróconej piramidy hierarchii 5R, czyli Refuse, Reduce, Reuse, Recycle & Rot

Refuse – Odmawianie 

Zasada refuse polega na odmawianiu wykonywania szkodliwych dla środowiska naturalnego czynności i rezygnacji z użytkowania przedmiotów, które zostały zrobione z zagrażających planecie materiałów, a w żaden sposób nie służą poprawie i wydajności pracy. 

Reduce – Ograniczanie 

Koncepcja zero waste zakłada ograniczenie zużycia surowców i materiałów w trakcie pracy. 

Reuse – Ponowne użycie 

Zgodnie z zasadą reuse należy wielokrotnie używać przedmioty i materiały, aż do momentu utraty ich przydatności. 

Recycle – Recykling 

Przedmioty, materiały i surowce, które nie mogą być ponownie użyte, powinny zostać poddane procesowi recyklingu, dzięki któremu otrzymują nowe życie.

Rot – Kompostowanie 

Kompostowanie to naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, polegająca na ich rozkładzie przez mikroorganizmy. Ta zasada koncepcji zero waste znajduje zastosowanie wobec odpadów organicznych

Wdrożenie filozofii zero waste w firmie w praktyce oznacza między innymi: 

  • korzystanie z ekologicznych, nietoksycznych i cechujących się biozgodnością opakowań, 
  • prowadzenie dokumentacji elektronicznej, pozwalającej ograniczyć zużycie energii oraz surowców w postaci papieru i tuszu, 
  • segregację odpadów przy pomocy specjalnie do tego przeznaczonych pojemników, 
  • instalację filtrów pozwalających na bezpieczne picie wody z kranu, dzięki czemu możliwe jest wyeliminowanie plastikowych butelek, 
  • ograniczenie zużycia energii w firmie poprzez odłączanie nieużywanego sprzętu elektronicznego od źródła zasilania, gaszenie światła w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa, oraz kupowanie energooszczędnych urządzeń. 

gospodarka

Rola gospodarki o obiegu zamkniętym w filozofii zero waste 

W realizacji założeń filozofii zero waste niezwykle istotną rolę odgrywa gospodarka o obiegu zamkniętym, zwana też gospodarką cyrkularną (ang. circular economy). Jest to koncepcja zakładająca racjonalne wykorzystywanie zasobów i ograniczenie negatywnego oddziaływania wytwarzanych produktów na środowisko naturalne. Jej zasady powinny znajdować zastosowanie na każdym etapie życia produktu – od projektu do momentu stania się odpadem. 

Celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest:

  • minimalizacja zużycia surowców, 
  • obniżenie ilości produkowanych odpadów, 
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych, 
  • zmniejszenie poziomu wykorzystania energii. 

Realizację tych założeń umożliwia stworzenie zamkniętego cyklu procesów, w którym powstające odpady na kolejnych etapach produkcji wykorzystywane są jako surowce. Dzięki postulowanym przez gospodarkę o obiegu zamkniętym przedłużaniu żywotności produktów i ponownemu wykorzystywaniu materiałów, możliwe jest odciążenie środowiska naturalnego. 

Na skutek zmniejszenia zapotrzebowania na nowe surowce i optymalizacji zużycia energii oraz wody wymierne korzyści uzyskuje także sama firma

Gospodarka o obiegu zamkniętym pozwala realizować założenia koncepcji zero waste w praktyce. Przyczynia się do walki ze zmianami klimatycznymi i stanowi odpowiedź na problemy wynikające ze zmniejszania się dostępności zasobów naturalnych. Umożliwia zrównoważony rozwój, ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, a także zwiększenie dobrobytu społecznego. 

Wdrożenie idei zero waste i stosowanie się do założeń gospodarki o obiegu zamkniętym pozwala zmniejszyć wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku firmy.