Kto może wydać certyfikat ISO 9001?

Norma ISO 9001:2015 jest jedną z najbardziej podstawowych, najbardziej rozpoznawalnych norm z grupy międzynarodowych standardów dotyczących systemów zarządzania poszczególnymi elementami działalności firm i organizacji.

Jakość, będąca jednym z najważniejszych z punktu widzenia konsumentów aspektem każdego towaru i produktu dostępnego na rynku jest dziś brana pod uwagę jako wyznacznik wartości firmy i stanowi odniesienie do ogółu praktyk stosowaną przez firmy w celu zapewnienia jak najlepszego towaru w danej kategorii. Certyfikacja ISO 9001 jest przy tym formalnym dowodem na stosowanie najlepszych praktyk zarządzania firmą i poziomem jakości oferowanych przez nią produktów.

Certyfikat ISO 9001:2015 przyznawany jest firmom, które mogą potwierdzić zgodność stosowanego przez siebie systemu zarządzania jakością firmy z wytycznymi normy ISO. Jakie firmy mogą wydawać certyfikat ISO 9001 i w jaki sposób pracownik firmy może zostać audytorem wiodącym ISO 9001? Informacje na ten temat zaczerpaliśmy od DNV GL.

Norma iso 9001:2015 – podstawowe założenia

Norma ISO 9001:2015 to najnowsze wydanie standardu, który na arenie międzynarodowej jest rozpoznawalnym i cenionym dokumentem od wielu lat. Przedstawione przez normę wymagania są nakierowane na procesowe podejście do zarządzania jakością, bazowane na obserwacji wyników skuteczności stosowanych procesów i ciągłym ich doskonaleniu, przy jednoczesnym zachowaniu określonych standardów i norm prawnych.

Norma ISO 9001 zaleca, by system zarządzania jakością zbudowany został na podstawie cyklu PDCA (Plan – Do – Check – Act), a więc obejmował działania polegające na planowaniu, wykonywaniu, analizowaniu i działaniu w oparciu o dokonane obserwacje. Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą między innymi: wprowadzenie ścisłego nadzoru nad dokumentacją i zapisami, nacisk na zaangażowanie kierownictwa i wszystkich pracowników w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami firmy, ustanowienie standardowych procesów produkcyjnych, oraz przeprowadzanie systematycznych pomiarów zadowolenia klienta, jakości wyrobów, skuteczności procesów i możliwego ryzyka w celu udoskonalania działań.

Rozpatrując zmiany, jakie wprowadzono w najnowsze wersji normy ISO 9001 należ zauważyć, że modyfikacji uległa przede wszystkim sama struktura prezentacji normy, pozwalająca na łatwiejszą interpretację wymagań przez firmy z różnych gałęzi przemysłu.

Norma ISO 9001:2015 wprowadza szereg uproszczeń i uogólnień, pozwalając tym samym na szersze stosowanie jej wymogów. ISO 9001:2015 przedstawia także pojęcie kontekstu organizacji, stron zainteresowanych istotnych dla systemu zarządzania jakością, a także ich poszczególnych potrzeb i oczekiwań, które mogą mieć wpływ na planowanie systemu zarządzania jakością.

Certyfikacja ISO 9001

Proces wdrażania normy ISO 9001 i dążenia do certyfikacji rozpoczyna się od audytu wewnętrznego ISO 9001, który musi zostać przeprowadzony w celu ustalenia zakresu pracy nad budową nowego, lepszego systemu zarządzania jakością. Audyt taki może zostać przeprowadzony przez audytora wiodącego ISO 9001, czyli osobę, która może być związana bezpośrednio z firmą, a jednocześnie posiada uprawnienia do prowadzenia oficjalnych audytów wewnętrznych w firmie.

Audyty wewnętrzne stanowią integralną część ubiegania się o certyfikację ISO 9001, jako że to one dowodzą postępów dokonanych w procesie wdrażania nowej normy do struktury firmy i stanowią systemową dokumentację przebiegu procesu. Ostatecznie jednak decyzję o certyfikacji podejmuje zewnętrzna, akredytowana jednostka certyfikująca uprawniona do przeprowadzania bezstronnych audytów zewnętrznych

W jaki sposób zyskać uprawnienia do wydawania certyfikatu ISO 9001:2015?

Na rynku polskim działa kilkadziesiąt jednostek certyfikujących, jednak tylko część z nich posiada odpowiednią akredytację i to właśnie one będą grupą uprawnioną do wystawiania certyfikatów zgodności z ISO 9001. Jednostki takie mogą zyskać uprawnienia poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do PCA (Polskie Centrum Akredytacji) i potwierdzenie zgodności swoich działań z normą ISO/IEC 17024 „Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania”.

Warto zwrócić uwagę, że jednostka certyfikująca uzyskuje akredytację na certyfikowanie ISO 9001 w określonych branżach, co jest odpowiednio wyszczególnione w zakresie akredytacji. Informacje te znajdą się też na certyfikacie ISO 9001 przyznanym przez jednostkę innym organizacjom – jeśli jednostka certyfikująca dokona certyfikacji poza zakresem swojej akredytacji dotyczącej branży lub też danego systemu zarządzania, na certyfikacie zabraknie. oznaczenia związanego z akredytacjąJednostki chcące prowadzić certyfikację ISO 9001 mogą uzyskać akredytację również z rąk zewnętrznych jednostek akredytujących uznanych na arenie międzynarodowej.