Czym są pomiary akustyczne?

Celem pomiaru akustycznego jest oszacowanie warunków akustycznych znajdujących się w  danym miejscu (współczynnik pochłaniania, redukcja hałasu, czas pogłosu).

Bazując na wynikach pomiarów, akustyk sporządza analizę trudności występujących w danym miejscu. Jeśli jest taka konieczność, składa propozycję użycia i lokowania konkretnych tworzyw oraz udziela rad co do rozmieszczenia wyposażenia we wnętrzu. Przedstawiona zostaje także analiza możliwości akustycznych po zastosowaniu zaleconych materiałów.

Pomiar i analiza akustyki są najefektywniejszą metodą na dobór odpowiednich materiałów i właściwej ich liczby tak, aby osiągnąć jak najlepszy efekt akustyczny.

Analizowanie akustyczne

Na najwyższą ochronę przed hałasem pozwoli przeprowadzenie analizy akustycznej.

Co wchodzi w skład pomiarów akustycznych?

– pomiary wg dyrektywy maszynowej  2006/42/WE

– pomiary wg dyrektywy hałasowej  2000/14/WE

– pomiary w miejscach pracy

– pomiary rozgłosu do środowiska naturalnego

– rozpoznanie podłoża dźwięku dającego możliwość zmniejszenie hałasu emitowanego przez urządzenia przemysłowe, maszyny oraz obiekty fabryczne

– obecność specjalisty podczas redukowania hałasu urządzeń

Pracodawca, który jest odpowiedzialny za firmę produkcyjną ma obowiązek zapewnić pracownikom sprzęt chroniący przed hałasem. Jako hałas określamy każdy uciążliwy dźwięk, który generuje ryzyko nieszczęścia podczas pracy, może być niekorzystny i niepożądany dla zdrowia (lub też życia) pracownika.

Analiza akustyczna

Źródła transmisji hałasu:

– hałasy pochodzenia materiałowego (mechanicznego) – dźwięki pochodzące od drgań składowych części maszyny

– hałasy pochodzenie przepływowego (aerodynamicznego) – powstają w powietrzu w wyniku żywiołowego przepływu

Eliminacje mocy akustycznej hałasu pochodzenia materiałowego można osiągnąć za pomocą:

– eliminacja lub zmniejszenie wibracji elementów urządzenia

– przemieszczenie najbardziej istotnych energetycznie pasm drgań segmentów na teren częstotliwości mniej słyszalnych przez człowieka. Można to osiągnąć za pomocą zwielokrotnienia ciężaru lub zredukowania sztywności wibrującego elementu. Takie działanie zezwala na redukcję częstotliwości drgań z kilkuset Herzów do kilkudziesięciu Herzów (źródło danych [1) – zob. poniżej)

Eliminacje mocy akustycznej hałasu pochodzenia aerodynamicznego można osiągnąć za pomocą:

– redukcji szybkości przepływu powietrza lub prędkości ruszającego się w atmosferze ciała

– redukcja nieprawidłowości przepływu powietrza, przez eliminację warunków przyjaznych ich tworzeniu (na przykład przez zwiększenie dystansu fragmentów maszyny od wibrującego narzędzia)

Sposoby redukcji hałasu

Wyjątkowo uciążliwym hałasem pod względem eliminacji jest hałas o niskiej częstotliwości. W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się tak zwane metody czynne (aktywne), które mają coraz to większe znaczenie wśród technicznych rozwiązań redukcji hałasu. Tego typu metody charakteryzują się zmniejszaniem hałasu z dodatkowych, zewnętrznych źródeł mocy. Składowymi każdego schematu dynamicznej eliminacji hałasu wchodzą: części wykonawcze, pomiarowe i układ sterownika.

Zadaniem części pomiarowych w organizacji prężnej eliminacji hałasu jest przetwarzanie rozmiaru sygnałów nieelektrycznych na sygnały elektryczne.  Są one później używane w przebiegu sterowania.

W schemacie aktywnej eliminacji niepożądanych dźwięków jako przetworniki wykorzystywane są:

  • mikrofony,
  • tachografy,
  • akcelerometry,
  • przetworniki szybkości i zmiany położenia,
  • czujki odkształcenia.

Redukcja hałasu jest możliwa po wcześniej przeprowadzonych, dokładnych pomiarach hałasu. W zależności od miejsca oraz od poziomu zanieczyszczenia hałasem, dostosowywane są narzędzia i metody, które pozwalają na precyzyjne przeprowadzenie badań. Różne są rodzaje hałasu; ten typ zanieczyszczenia środowiska dzieli się również ze względu na jego pochodzenie. Pomiary hałasu to profesjonalne analizy akustyczne, dzięki którym pracodawcy są w stanie zapewnić optymalne warunki pracy swoim pracownikom. Według specjalistów z firmy Longar, hałas przemysłowy oraz środowiskowy można zredukować do poziomu, który nie będzie stanowił większego zagrożenia dla naszego zdrowia i życia.